Gia đình Scalabrini

Gia đình Scalabrini

Hiệp nhất trong một Linh Đạo

Giao đình Scalabrini bao gồm:

Dòng nam: Dòng truyền giáo thánh Ca-rô-lô

Dòng nữ: Dòng nữ thừa sai thánh Ca-rô-lô

và một Tu hội đời nữ thừa sai đã được lãnh nhận tinh thần của chân phước Scalabrini

đồng thời, trong những năm gần đây, một số phong trào giáo dân scalabrini cũng được hình thành và sống tinh thần của chân phước Scalabrini, phục vụ anh chị em di dân, sống xa nhà xa quê hương.

Truyền thông Scala: Lm. Nguyễn CS